GWARANCJE

Na lustra wykonane z Polymiru udzielamy 3 lat gwarancji.
Lustra PAS posiadają 5 lat gwarancji.
Lustra z pleksiglasu (PMMA) objęte są roczną gwarancją.


Czas gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży towaru. Gwarancja dotyczy wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.

Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru.

Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru towaru jednak nie później niż 3 dni robocze po odbiorze towaru. Reklamacje wymagają formy pisemnej (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.