WARUNKI SPRZEDAŻY


ART. 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia oraz wszelkie zmiany warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

Art. 2 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Sprzedaż jest realizowana przez Sprzedającego- firmę GEMMA na podstawie zamówienia złożonego wyłącznie w formie pisemnej (list, faks, e-mail). Zamówienia pisemne są wiążące.
Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę / podmiot jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego. Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki i odbioru.
Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

Art. 3 TRANSPORT I ODBIÓR TOWARU

Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko Kupującego. Firma GEMMA pokrywa koszty transportu na warunkach określonych w obowiązującym cenniku (patrz Dostawa do Klienta).
Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.
Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy towaru.
Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze.
W przypadku uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia innych śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy konieczne jest wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub innych widocznych uszkodzeń tylko sporządzając protokół szkody firma GEMMA będzie mogła przyjąć reklamację od odbiorcy oraz złożyć reklamację w firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek umożliwić odbiorcy opisanie widocznych szkód i podpisać się na protokole.
W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 4 CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia Kupujący nie będący stałym klientem otrzymuje fakturę proforma. Po jej opłaceniu zamówienie jest realizowane. Kupujący będący stałym klientem po złożeniu zamówienia otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu zamówienia.
Wszystkie ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Firma GEMMA zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki lub całości zapłaty z góry oraz skrócenia terminów płatności.
Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia lub całości zapłaty z góry (łącznie z podatkiem VAT). Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności.
Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

Art. 5 ZMIANY

W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

Art. 6 WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa ( np. wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.
Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.
Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewoźnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

Art. 7 ZWROT TOWARU

1. Kupującemu, będącemu konsumentem w myśl Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty zakupu. Koszty przesyłki zwrotnej do firmy GEMMA pokrywa Kupujący. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu. Przykładowo nie jest możliwy zwrot lustra przemysłowego po zdjęciu lub uszkodzeniu folii zabezpieczającej.
2. W przypadku zwrotu zakupionego Towaru z przyczyn leżących po stronie firmy GEMMA (pomyłka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa firma GEMMA. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa Kupujący.
3. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku artykułów produkowanych na specjalne zamówienie.

Art. 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane w katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wtórna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści w celach handlowych, w części lub całości jest zabronione.

Art. 9 POZOSTAŁE WARUNKI

Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Wrocławia.